Directors and Executive Officers

Members of Board, Auditors (as of April 1, 2019)

Chairman of the Board

Hiromichi Iwasa

President and Chief Executive Officer

Masanobu Komoda

Managing Director and Executive Vice President

Yoshikazu Kitahara

Managing Directors

Kiyotaka Fujibayashi

Yasuo Onozawa

Masatoshi Satou

Hiroyuki Ishigami

Takashi Yamamoto

Managing Directors (Outside Directors)

Toru Yamashita

Toshiaki Egashira

Masako Egawa

Masafumi Nogimori

Senior Corporate Auditors

Hiroshi Asai

Kenji Iino

Corporate Auditors (Outside Auditors)

Yoshitaka Kato

Yasushi Manago

Yukimi Ozeki

Corporate Officers (as of April 1, 2019)

President and Chief Executive Officer

Masanobu Komoda

Executive Vice President

Yoshikazu Kitahara

Senior Executive Managing Officers

Kiyotaka Fujibayashi

Yasuo Onozawa

Hiroyuki Ishigami

Takashi Yamamoto

Shoichiro Kawamoto

Executive Managing Officers

Akihiko Funaoka

Takashi Ueda

Takayuki Miki

Wataru Hamamoto

Yoshihiro Hirokawa

Satoshi Hironaka

Managing Officers

Hiroki Saito

Osamu Obayashi

Shingo Suzuki

Ikuo Mori

Yutaka Kawamura

Makoto Tokuda

Motoyasu Kato

Retsu Togashi

Kazunori Yamashita

Takashi Furuta

Yugo Ono

Tatekazu Nakamura

Group Officers (as of April 1, 2019)

Group Senior Officers

Yasuhiko Yamashiro [Mitsui Fudosan Realty Co., Ltd.]

Toru Inoue [Mitsui Fudosan Reform Co., Ltd.]

Hideki Moriya [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Group Officers

Shuji Tomikawa [Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc.]

Yosuke Seko [Mitsui Fudosan Residential Service Co., Ltd.]

Akira Ikeda [Mitsui Home Co., Ltd.]

Takao Yamada [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Yasushi Endo [Mitsui Fudosan Realty Co., Ltd.]

Toru Kamura [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Hisashi Osawa [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Mitsuhiro Kodama [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]