Directors and Executive Officers

Members of Board, Auditors (as of October 1, 2021)

Chairman of the Board

Hiromichi Iwasa

President and Chief Executive Officer

Masanobu Komoda

Managing Director and Executive Vice President

Yoshikazu Kitahara

Managing Directors

Kiyotaka Fujibayashi

Yasuo Onozawa

Takashi Yamamoto

Takashi Ueda

Wataru Hamamoto

Outside Director

Masafumi Nogimori

Tsunehiro Nakayama

Shinichiro Ito

Eriko Kawai

Senior Corporate Auditors

Masatoshi Sato

Hiroyuki Ishigami

Outside Auditor

Yoshitaka Kato

Yasushi Manago

Yukimi Ozeki

Corporate Officers (as of October 1, 2021)

President and Chief Executive Officer

Masanobu Komoda

Executive Vice President

Yoshikazu Kitahara

Kiyotaka Fujibayashi

Yasuo Onozawa

Senior Executive Managing Officers

Takashi Yamamoto

Takashi Ueda

Takayuki Miki

Yasuki Kaibori

Wataru Hamamoto

Yoshihiro Hirokawa

Executive Managing Officers

Akihiko Funaoka

Shingo Suzuki

Yutaka Kawamura

Retsu Togashi

Managing Officers

Hiroki Saito

Ikuo Mori

Makoto Tokuda

Motoyasu Kato

Kazunori Yamashita

Hisashi Osawa

Takashi Furuta

Yugo Ono

Tatekazu Nakamura

Chiharu Fujioka

Atsumi Kanaya

Yutaka Saito

Nobuhiko Mochimaru

Mizuho Wakabayashi

Jiro Ueda

Tetsuya Matsufuji

Ken Aoki

Mikiko Utsunomiya

Hiroshi Murakami

Group Officers (as of April 1, 2021)

Group Senior Officers

Hideki Moriya [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Yasushi Endo [Mitsui Fudosan Realty Co., Ltd.]

Toru Kamura [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Group Officers

Shuji Tomikawa [Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc.]

Yosuke Seko [Mitsui Fudosan Residential Service Co., Ltd.]

Akira Ikeda [Mitsui Home Co., Ltd.]

Osamu Obayashi [Mitsui Fudosan Retail Management Co.,Ltd.]

Takao Yamada [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Mitsuhiro Kodama [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Takao Sakiyama [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]