COMPANY

Directors and Executive Officers

Members of Board, Auditors
(as of June 29, 2023)

Chairman of the Board

Masanobu Komoda

President and Chief Executive Officer

Takashi Ueda

Managing Director and Executive Vice President

Takashi Yamamoto

Managing Directors

Takayuki Miki

Yoshihiro Hirokawa

Shingo Suzuki

Makoto Tokuda

Hisashi Osawa

Outside Directors

Tsunehiro Nakayama

Shinichiro Ito

Eriko Kawai

Mami Indo

Senior Corporate Auditors

Hiroyuki Ishigami

Wataru Hamamoto

Outside Auditors

Yukimi Ozeki

Minoru Nakazato

Mayo Mita

Corporate Officers
(as of April 1, 2023)

President and Chief Executive Officer

Takashi Ueda

Executive Vice President

Takashi Yamamoto

Senior Executive Managing Officers

Takayuki Miki

Yasuki Kaibori

Yoshihiro Hirokawa

Executive Managing Officers

Shingo Suzuki

Yutaka Kawamura

Retsu Togashi

Makoto Tokuda

Motoyasu Kato

Kazunori Yamashita

Hisashi Osawa

Chiharu Fujioka

Yutaka Saito

Nobuhiko Mochimaru

Mizuho Wakabayashi

Managing Officers

Takashi Furuta

Yugo Ono

Tatekazu Nakamura

Mitsuhiro Kodama

Atsumi Kanaya

Jiro Ueda

Tetsuya Matsufuji

Ken Aoki

Mikiko Utsunomiya

Hiroyuki Shinozuka

Hirotaka Uematsu

Kyosuke Hosoda

Akiko Kaito

Group Officers
(as of April 1, 2023)

Group Senior Officers

Hideki Moriya [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Yasushi Endo [Mitsui Fudosan Realty Co., Ltd.]

Toru Kamura [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Hiroki Saito [Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc.]

Akira Ikeda [Mitsui Home Co., Ltd.]

Group Officers

Yosuke Seko [Mitsui Fudosan Residential Service Co., Ltd.]

Osamu Obayashi [Mitsui Fudosan Retail Management Co.,Ltd.]

Takao Yamada [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Hiroshi Murakami[Mitsui Fudosan Building Management Co., Ltd.]

Takao Sakiyama [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Kazuyuki Hiruta [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Tomoo Nakamura[Mitsui Fudosan (U.K.) Ltd.]