COMPANY

Directors and Executive Officers

Members of Board, Auditors
(as of June 27, 2024)

Chairman of the Board (Representative)

Masanobu Komoda

President and Chief Executive Officer (Representative)

Takashi Ueda

Managing Director, Executive Vice President(Representative)

Takashi Yamamoto

Managing Directors

Shingo Suzuki

Makoto Tokuda

Hisashi Osawa

Yutaka Saito

Nobuhiko Mochimaru

Outside Directors

Tsunehiro Nakayama

Shinichiro Ito

Eriko Kawai

Mami Indo

Takashi Hibino

Senior Corporate Auditors

Wataru Hamamoto

Yoshihiro Hirokawa

Outside Corporate Auditors

Minoru Nakazato

Mayo Mita

Michiko Chiba

Corporate Officers
(as of April 1, 2024)

President and Chief Executive Officer

Takashi Ueda

Executive Vice President

Takashi Yamamoto

Senior Executive Managing Officers

Yasuki Kaibori

Shingo Suzuki

Makoto Tokuda

Executive Managing Officers

Yutaka Kawamura

Retsu Togashi

Motoyasu Kato

Kazunori Yamashita

Hisashi Osawa

Chiharu Fujioka

Yutaka Saito

Nobuhiko Mochimaru

Mizuho Wakabayashi

Tetsuya Matsufuji

Managing Officers

Takashi Furuta

Yugo Ono

Tatekazu Nakamura

Atsumi Kanaya

Jiro Ueda

Takao Sakiyama

Mikiko Utsunomiya

Hiroyuki Shinozuka

Hirotaka Uematsu

Kyosuke Hosoda

Akiko Kaito

Tomoo Nakamura

Hideaki Takanami

Tadahiro Murata

Masakazu Hida

Tomohiko Okuue

Group Officers
(as of April 1, 2024)

Group Senior Officers

Yasushi Endo [Mitsui Fudosan Realty Co., Ltd.]

Toru Kamura [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Hiroki Saito [Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc.]

Akira Ikeda [Mitsui Home Co., Ltd.]

Group Officers

Yosuke Seko [Mitsui Fudosan Residential Service Co., Ltd.]

Osamu Obayashi [Mitsui Fudosan Retail Management Co.,Ltd.]

Takao Yamada [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Mitsuhiro Kodama [Mitsui Fudosan Realty Co., Ltd.]

Ken Aoki [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Hiroshi Murakami[Mitsui Fudosan Building Management Co., Ltd.]

Kazuyuki Hiruta [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Hidetoshi Nojima [Mitsui Home Co., Ltd.]

Daijiro Eguchi [Mitsui Fudosan (Asia) Pte. Ltd.]