Directors and Executive Officers

Members of Board, Auditors (as of June 27, 2019)

Chairman of the Board

Hiromichi Iwasa

President and Chief Executive Officer

Masanobu Komoda

Managing Director and Executive Vice President

Yoshikazu Kitahara

Managing Directors

Kiyotaka Fujibayashi

Yasuo Onozawa

Hiroyuki Ishigami

Takashi Yamamoto

Wataru Hamamoto

Managing Directors (Outside Directors)

Masako Egawa

Masafumi Nogimori

Tsunehiro Nakayama

Shinichiro Ito

Senior Corporate Auditors

Kenji Iino

Masatoshi Sato

Corporate Auditors (Outside Auditors)

Yoshitaka Kato

Yasushi Manago

Yukimi Ozeki

Corporate Officers (as of June 27, 2019)

President and Chief Executive Officer

Masanobu Komoda

Executive Vice President

Yoshikazu Kitahara

Senior Executive Managing Officers

Kiyotaka Fujibayashi

Yasuo Onozawa

Hiroyuki Ishigami

Takashi Yamamoto

Shoichiro Kawamoto

Executive Managing Officers

Wataru Hamamoto

Akihiko Funaoka

Takashi Ueda

Takayuki Miki

Yoshihiro Hirokawa

Satoshi Hironaka

Managing Officers

Hiroki Saito

Osamu Obayashi

Shingo Suzuki

Ikuo Mori

Yutaka Kawamura

Makoto Tokuda

Motoyasu Kato

Retsu Togashi

Kazunori Yamashita

Takashi Furuta

Yugo Ono

Tatekazu Nakamura

Group Officers (as of April 1, 2019)

Group Senior Officers

Yasuhiko Yamashiro [Mitsui Fudosan Realty Co., Ltd.]

Toru Inoue [Mitsui Fudosan Reform Co., Ltd.]

Hideki Moriya [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Group Officers

Shuji Tomikawa [Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc.]

Yosuke Seko [Mitsui Fudosan Residential Service Co., Ltd.]

Akira Ikeda [Mitsui Home Co., Ltd.]

Takao Yamada [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Yasushi Endo [Mitsui Fudosan Realty Co., Ltd.]

Toru Kamura [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Hisashi Osawa [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Mitsuhiro Kodama [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]