Directors and Executive Officers

Members of Board, Auditors (as of June 26, 2020)

Chairman of the Board

Hiromichi Iwasa

President and Chief Executive Officer

Masanobu Komoda

Managing Director and Executive Vice President

Yoshikazu Kitahara

Managing Directors

Kiyotaka Fujibayashi

Yasuo Onozawa

Takashi Yamamoto

Takashi Ueda

Wataru Hamamoto

Managing Directors (Outside Directors)

Masako Egawa

Masafumi Nogimori

Tsunehiro Nakayama

Shinichiro Ito

Senior Corporate Auditors

Masatoshi Sato

Hiroyuki Ishigami

Corporate Auditors (Outside Auditors)

Yoshitaka Kato

Yasushi Manago

Yukimi Ozeki

Corporate Officers (as of April 1, 2020)

President and Chief Executive Officer

Masanobu Komoda

Executive Vice President

Yoshikazu Kitahara

Kiyotaka Fujibayashi

Yasuo Onozawa

Senior Executive Managing Officers

Shoichiro Kawamoto

Takashi Yamamoto

Executive Managing Officers

Akihiko Funaoka

Takashi Ueda

Takayuki Miki

Wataru Hamamoto

Yoshihiro Hirokawa

Satoshi Hironaka

Managing Officers

Hiroki Saito

Shingo Suzuki

Ikuo Mori

Yutaka Kawamura

Makoto Tokuda

Motoyasu Kato

Retsu Togashi

Kazunori Yamashita

Takashi Furuta

Yugo Ono

Tatekazu Nakamura

Chiharu Fujioka

Atsumi Kanaya

Yutaka Saito

Nobuhiko Mochimaru

Mizuho Wakabayashi

Group Officers (as of April 1, 2020)

Group Senior Officers

Toru Inoue [Mitsui Fudosan Reform Co., Ltd.]

Hideki Moriya [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Group Officers

Shuji Tomikawa [Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc.]

Yosuke Seko [Mitsui Fudosan Residential Service Co., Ltd.]

Akira Ikeda [Mitsui Home Co., Ltd.]

Osamu Obayashi [Mitsui Fudosan Retail Management Co.,Ltd.]

Takao Yamada [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Yasushi Endo [Mitsui Fudosan Realty Co., Ltd.]

Toru Kamura [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Hisashi Osawa [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]

Mitsuhiro Kodama [Mitsui Fudosan Residential Co., Ltd.]